Validácia®Naomi Feil

Prostredníctvom validácie získa dezorientovaná osoba empatické aktívne počúvanie, neodsudzovanie, ale práve naopak akceptovanie jej hľadiska reality.

V tomto rozmere, v ktorom rastie medzi dezorientovaným a validujúcim opatrovateľom dôvera, sa odstraňujú pocity strachu a nutnosť ho obmedzovať. V konečnom dôsledku je vedomie veľmi starého dezorientovaného človeka znovu posilňované ľudskými hodnotami a zlepšujú sa aj jeho telesné a sociálne funkcie.


Validácia®Naomi Feil

Slovo validácia znamená uznanie, potvrdenie. Ide o uznanie hodnoty človeka bez ohľadu na to do akej miery je orientovaný a o potvrdenie emočného prežívania jednotlivca. Je to metóda komunikácie s dezorientovaným starým človekom trpiacim demenciou.

Spracováva vývinovú teóriu E. H. Ericksona, ktorá hovorí o tom,že človek počas života musí prekonať určité vývinové úlohy. Vo vyššom veku, približne v 65 roku života sa k nim znova vracia a bilanciuje odžité. Dostáva sa k úlohám, ktoré neboli spracované dostatočne, alebo vôbec javia sa ako životné krivdy, krízy, potlačené traumy a pod.

Pri postupnej strate prítomnosti a nedávnej minulosti, ktorou trpí človek s Alzheimerovou chorobou, je jeho snahou dosiahnuť rovnováhu. Rovnováha znamená vyrovnanie sa so životom, ktorý jedinec prežil a teda prijatím toho dobrého aj zlého. Fyziologicky starnúci človek dokáže túto rovnováhu získať racionalizovaným, osobným zmierením pričom využíva rozumové schopnosti ako pamäť, logické uvažovanie, úsudok a pod. Jedinec s demenciou nieje schopný takejto kognície pre úbytok a nefunkčnosť neurónov v mozgu. Jeho snaha o dosiahnutie rovnováhy sa prejavuje prevažne v jeho sociálnom správaní ako smútkom, ale aj výbuchmi zlosti, stereotypným správaním, nutkavým odchádzaním domov, blúdením a pod.

Validovanie týchto stavov prináša do chaosu spokojnosť a vyrovnané prežívanie staroby. V neposlednej rade je to spôsob, ktorý umožňuje starému človeku uspokojovať základné ľudské potreby a zomrieť vyrovnaný so svojím životom.

Pre praktické využívanie v každodennej práci s dezorientovanými osobami validácia umožňuje určiť fázu dezorientácie, odhadnúť typ správania dezorientovaných starých ľudí a ponúka jednoduché praktické techniky komunikácie.

Autorkou tejto metódy je Naomi Feil, ktorá sa narodila v roku 1932 v Mníchove a vyrastala v Montefior- domove dôchodcov v Clevelande v Ohaiu, kde bol jej otec riaditeľom. Jej matka tam pracovala ako vedúca sociálneho oddelenia. Po ukončení štúdia sociálnej práce na Kolumbijskej Univerzite v New Yorku sa začala jej práca so starými ľuďmi. Na základe jej nespokojnosti s vtedajšími spôsobmi a metódami opatrovania starých ľudí vznikol model starostlivosti pre dezorientovaných starých ľudí- Validation®Naomi Feil, ktorý sa vyvíjal v rokoch 1963-1980. Popri vysokom počte publikácii k tejto téme, organizuje od roku 1989 prednášky, semináre, workshopy po celej Európe a aj mimo nej.

Kto sa môže stať používateľom validácie®

 • odborníci v pomáhajúcich profesiách
 • rodinní opatrovatelia
 • úradníci
 • každý, kto sa stará o dezorientované osoby vo vyššom veku

Používatelia validácie musia mať dostatok empatie, musia vedieť zaobchádzať s vlastnými emóciami a emóciami druhých ľudí, bez toho, aby ich odsudzovali. Na validovanie inej osoby je potrebné, aby sa opatrovateľ vedel na chorú osobu dostatočne koncentrovať " centrovať" , pozorovať jeho správanie a zosúladiť sa s jeho osobnou realitou. S pomocou verbálnych a neverbálnych techník validácie môže sa vytvoriť dôveryhodný vzťah, v ktorom pacient komunikuje a je motivovaný k sebavyjadreniu.

Výhody validácie

 • zabráni frustrácii alebo ju odstráni
 • zamedzí burn-out pocitom
 • vytvorí radosť z komunikácie

Absolvovanie vzdelávacieho kurzu pre personál prinieslo nasledujúce účinky

 • klientov častejšie oslovovali menom
 • s obyvateľmi hovorili v pokojnejšom tóne
 • zohli sa ku sediacim klientom na vozíku, aby dosiahli lepší očný kontakt
 • zdravili klientov omnoho spontánnejšie
 • dotýkali sa častejšie dezorientovaných seniorov
 • ošetrovali a umývali ich častejšie
 • rozprávali sa pravidelnejšie s rodinným príslušníkmi, aj za účelom sprostredkovávania validačných techník
 • pomáhali klientom častejšie hľadať stratené veci
 • aktívne počúvali dezorientovaných seniorov
 • nenadávali im
 • zlepšil sa ich vzťah ku ich rodičom a starým rodičom

Výhody validácie pre rodinných príslušníkov- opatrovateľov

 • cítia sa menej frustrovaní zo svojho dezorientovaného príbuzného
 • vedia sa lepšie dorozumieť
 • cítia sa odľahčení a tešia sa keď sa zlepší presnosť v reči a sociálne správanie chorej osoby

Cieľová skupina validácie®

Sú to ľudia s demenciou a to predovšetkým s demenciou Alzheimerovho typu. Ide teda o osoby, ktoré dosiahli vek okolo 80 rokov, nikdy predtým netrpeli na iné duševné ochorenia (napr. schizofréniu, psychózy a pod.). Dezorientácia teda nevzniká len na základe medicínsky stanovej diagnózy, ale aj ako dôsledok telesných a psychosociálnych zmien (obmedzená funkčnosť mozgu a zmyslových orgánov, viaceré potlačené "prehry" počas života, nevyriešené životné úlohy alebo krízy, krátkodobú pamäť nahrádza dlhodobá, strata statusu v spoločnosti, strata dôležitých životných rolí a pod.)

Aký je to dezorientovaný človek?

 • nemá flexibilné správanie
 • pridržiava sa prekonaných rolí
 • bojuje s neprekonanými emóciami
 • uťahuje sa z prítomnosti do minulosti, aby sa vyrovnal s novou životnou situáciou
 • do popredia sa dostáva kognitívny úbytok a neschopnosť intelektuálneho nadhľadu